Dutch English French German

Algemene verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1 - Algemeenheden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Vennootschap: de besloten vennootschap 'T&D Service', gevestigd te Dublinstraat 35, Bus 016, 9000 Gent – België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0639.847.137.
 2. Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon.
 3. Opdracht: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de ondernemer geleverde diensten.

ARTIKEL 2 - Verlenging van het contract

Na de vervaldag wordt het contract ontbonden.

ARTIKEL 3 - Geen gezag van de Opdrachtgever over het personeel van de Vennootschap

Het personeel van de Vennootschap is niet contractueel verbonden met de Opdrachtgever. De Opdrachtgever of het personeel van deze laatste, kan bijgevolg geen gezag uitoefenen over het personeel van de Vennootschap. Indien dit toch gebeurt, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten die hieruit voortvloeien, ongeacht het feit of het personeel van de Vennootschap de opdrachten van de Opdrachtgever al dan niet foutief heeft uitgevoerd.

ARTIKEL 4 - Geen overname personeel van de Vennootschap door de Opdrachtgever

De Opdrachtgever zal het personeel van de Vennootschap tijdens het contract en twaalf maanden na de beëindiging van het contract niet in dienst nemen, noch direct of via een derde beroep doen op de diensten van het personeel van de Vennootschap, behoudens voorafgaand en schriftelijk akkoord van de Vennootschap. Bij overtreding van dit verbod is de Opdrachtgever onvoorwaardelijk een forfaitaire minimumvergoeding verschuldigd aan de Vennootschap gelijk aan zes maanden bruto-vergoeding van het betreffende personeelslid, ongeacht het recht van de Vennootschap de vergoeding van de totale schade te vorderen.

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de arbeidsomstandigheden van het personeel van de Vennootschap, dewelke dienen te voldoen aan de wetgeving betreffende het welzijn op het werk. De Opdrachtgever zal het personeel van de Vennootschap rechtstreeks en vooraf op de hoogte stellen van de te respecteren interne reglementen in het kader van deze wetgeving. De personeelsleden van de Vennootschap zijn niet verplicht eender welke maatregel te nemen die hun eigen veiligheid in gevaar zou kunnen brengen.
 2. De Opdrachtgever levert te gepasten tijde en op zijn kosten aan de aangestelde van de Vennootschap de nodige uitrusting en infrastructuur voor de uitvoering van de overeengekomen prestaties en dit op de plaatsen waar de diensten moeten worden uitgevoerd. Hierin zijn onder meer begrepen: verwarming/airconditioning, verlichting, elektriciteit, toiletten, telefoon.
 3. De Opdrachtgever levert te gepasten tijde de nodige informatie en het nodige materiaal om de Vennootschap toe te laten de overeengekomen diensten uit te voeren. De Opdrachtgever garandeert dat elke informatie die zij aan de Vennootschap heeft gegeven of zal geven steeds volledig, waarheidsgetrouw en gedetailleerd zal zijn en niet misleidend is of kan zijn. De Opdrachtgever is ertoe gehouden de Vennootschap te informeren van elke wijziging van de doorgegeven informatie.
 4. De Opdrachtgever zal zich schikken naar de door de Vennootschap schriftelijk doorgegeven aanbevelingen op het gebied van veiligheid die betrekking hebben op de uitvoering van de overeengekomen prestaties.
 5. De opleidingskosten zijn toe te schrijven aan de Opdrachtgever:
  1. bij aanvang van het contract;
  2. indien nieuwe taken het organiseren van bijkomende opleidingen vereisen;
  3. indien op vraag van de Opdrachtgever, mits onaanvaardbare motivatie, medewerkers moeten vervangen worden.

Onder opleidingskosten wordt verstaan: de tijd die noodzakelijk is om de takenkennis en instructies van de Opdrachtgever aan het personeel van de Vennootschap aan te leren. De opleidingskost wordt vertaald in uren die gefactureerd zullen worden aan de contractuele eenheids(uur)tarieven. De volgens de sectorale CAO vergoede prestatietijd bedraagt steeds minimum 4 uur doorlopend.

ARTIKEL 6 - Uitvoering van de diensten

Bewijs van de prestaties

 • Op vraag van de Opdrachtgever laat de medewerker van T&D Service, na het vervullen van diens opdracht, een rapport met zijn eventuele opmerkingen ter plaatse achter als bewijs van de geleverde prestaties. De medewerker bewaart hiervan ook een kopie. Dit rapport wordt tevens elektronisch overgemaakt aan de Opdrachtgever.

Dringende maatregelen

 • Indien de medewerker van T&D Service een situatie ontdekt die kan leiden tot schade (vb. een waterlek) en indien de veiligheidsmaatregelen in het contract hiervoor geen duidelijke instructie bevatten, zal de medewerker zelf beslissen over de te nemen acties ter voorkoming of beperking van de schade, zonder dat de medewerker of de Vennootschap aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het al dan niet uitvoeren van deze acties noch voor de keuze van de maatregelen die hij hiervoor nodig acht.

Aanvullende activiteiten

 • Elke activiteit die door het personeel van de Vennootschap wordt uitgevoerd en die een behandeling inhoudt van machines of materiaal (met uitzondering van materiaal dat een rechtstreekse ondersteuning vormt van de activiteiten) van de Opdrachtgever of van een derde, wordt uitgevoerd in naam, voor rekening, en onder de volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, zonder mogelijkheid van verhaal tegen de Vennootschap.

Ordediensten

 • De personen die zich aanmelden als agenten van de ordediensten zullen in de mate van het mogelijke geïdentificeerd worden door het personeel van de Vennootschap. Alle acties die door deze personen aan de Vennootschap worden opgedragen, zullen door deze laatste uitgevoerd worden zonder dat de Vennootschap hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor foutieve identificatie van deze agenten. De interventiekosten van de ordediensten (politie, brandweer, ...) zijn altijd ten laste van de Opdrachtgever.

Materiaal van de Vennootschap

 • Het materiaal van de Vennootschap bij de Opdrachtgever blijft eigendom van de Vennootschap. Met uitzondering van normale slijtage zal de Opdrachtgever de Vennootschap vergoeden bij verlies of beschadiging van dit materiaal indien dit verlies of de beschadiging te wijten is aan een fout van de Opdrachtgever of diens aangestelde.

Bewaring van sleutels

 • De Vennootschap is enkel verantwoordelijk voor de bewaring van de sleutels en toegangskaarten die haar door de Opdrachtgever zijn overhandigd na ondertekening van een ontvangstbewijs met vermelding van de toegangen waarvoor deze sleutels of toegangskaarten dienen.

Gebruik voertuigen van de Opdrachtgever

 • Indien voor de uitvoering van de taken door het personeel van de Vennootschap gebruik wordt gemaakt van de voertuigen van de Opdrachtgever zal de volgende regeling van toepassing zijn:
  • De passagiers van het voertuig zijn gedekt door de BA-verzekering van de Opdrachtgever;
  • Indien schade wordt veroorzaakt door een fout van de Vennootschap ten gevolge van het gebruik van een voertuig van de opdrachtgever, komt de Vennootschap tussen voor het bedrag van de vrijstelling die werd bepaald in de polis “BA voertuigen” van de Vennootschap. De Vennootschap komt eveneens tussen voor de eigen schade aan het voertuig voor zover deze schade niet gedekt is in “omnium”;
  • Er zal geen regres worden uitgeoefend tegen de Vennootschap door de verzekeraar “BA voertuigen” van de Opdrachtgever met betrekking tot de uitgekeerde vergoedingen. Dit is enkel mogelijk in geval van opzet;
  • Indien het voertuig eveneens wordt gebruikt door werknemers van de Opdrachtgever of derden moet er verplicht door al deze personen een gebruikersboekje worden ingevuld. Op deze manier kan de aansprakelijkheid worden bepaald in geval van schade.

ARTIKEL 7 - Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd het bepaalde in de hierna volgende artikelen, is de aansprakelijkheid van de Vennootschap beperkt tot een bedrag van 2.478.935,25 EUR per schadegeval voor lichamelijke letsels en 743.680,57 EUR per schadegeval voor stoffelijke schade.
 2. In geval opzet, fout of nalatigheid van de Vennootschap (of haar werknemers) heeft de Opdrachtgever een verhaal tegen de Vennootschap binnen de hierboven vermelde limieten.
 3. De Vennootschap zal op geen enkele manier aansprakelijk zijn en de Opdrachtgever doet bij deze uitdrukkelijk afstand van enig recht op vergoeding voor enig verlies of enig kwetsuur, schade, kosten of onkosten van eender welke aard, die direct of indirect werden veroorzaakt door, voortvloeien uit of samenhangen met een daad van terrorisme, biologische of chemische verontreiniging of nucleair risico.
 4. De Vennootschap zal op geen enkele manier aansprakelijk zijn en de Opdrachtgever doet bij deze uitdrukkelijk afstand van enig recht op vergoeding voor enig verlies of enig kwetsuur, schade, kosten of onkosten van eender welke aard, die direct of indirect werden veroorzaakt door, bestaan in, voortvloeien uit of samenhangen met enig verlies, beschadiging, vernieling, vervorming, uitwissing, of wijziging van Elektronische Data door eender welke oorzaak (daarin begrepen maar niet beperkt tot computervirussen).
 5. De Vennootschap zal op geen enkele manier aansprakelijk zijn en de Opdrachtgever doet bij deze uitdrukkelijk afstand van enig recht op vergoeding voor enig verlies of enig kwetsuur, schade, kosten en onkosten van eender welke aard die voortvloeien uit een voorval waaraan de Opdrachtgever of zijn aangestelde hebben bijgedragen.
 6. De Opdrachtgever zal de Vennootschap, haar bestuurders en werknemers vergoeden of vrijwaren voor elke aansprakelijkheid, elk verlies, schade, kosten of onkosten die de Vennootschap zou kunnen oplopen in verband met een claim of een uitvoering tegen de Vennootschap door een derde waardoor de in a. aangegeven beperking van aansprakelijkheid zou kunnen worden overschreden of die valt buiten de in artikel 7 aangegeven grenzen van haar aansprakelijkheid.
 7. Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding, dient de Opdrachtgever elk schadegeval schriftelijk binnen de twee werkdagen na de vaststelling ervan aan de Vennootschap te melden.
 8. De Opdrachtgever zal volledig en voldoende bewijs dienen te leveren dat de schade is ontstaan door een fout van de Vennootschap evenals van de grootte van de schade. Verloren productie-uren evenals elke andere indirecte schade of gevolgschade zal nooit in aanmerking komen voor vergoeding.
 9. De Vennootschap is enkel aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de opdrachten vermeld in het contract.
 10. De Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de ondoelmatigheid van of de schade veroorzaakt door de maatregelen genomen door of in opdracht van de Ordediensten of de volgens het contract gewaarschuwde personen.
 11. De Vennootschap is verbonden door een middelenverbintenis.
 12. Omstandigheden die redelijkerwijze niet kunnen worden voorzien of vermeden, die zich voordoen na de ondertekening van het contract en die de uitvoering ervan vanuit technisch of economisch standpunt abnormaal zwaar maken, zullen beschouwd worden als overmacht en laten de getroffen partij toe het contract op te schorten voor de duur dat deze omstandigheid zich voordoet. Het kan onder meer gaan om een van de volgende omstandigheden: stakingen of sociale problemen, tekort aan personeel, ontbreken van transportmiddelen, ernstige elektronische problemen, informaticaproblemen, pandemie, daden van terrorisme, nucleaire, chemische of biologische verontreiniging. Dit zonder dat de partij die schorst enige schadevergoeding verschuldigd is.

ARTIKEL 8 - Prijsaanpassingen

 1. De overeengekomen tarieven kunnen aangepast worden bij een verhoging te wijten aan een aanpassing in de CAO/PC 100/200, evenals alle andere indexaties volgend uit een ministerieel of koninklijk besluit.
 2. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen indien door een externe oorzaak de kosten zouden verhogen en de prijzen hiervoor niet aangepast werden in uitvoering van a. Dit zijn o.m. de rechten, belastingen of kosten opgelegd door de overheid, de kosten en lasten opgelegd door de collectieve arbeidsovereenkomsten die de Vennootschap verbinden, de verhogingen van andere sociale lasten en verzekeringspremies.
 3. Bijkomende diensten die werden uitgevoerd op aanvraag van de Opdrachtgever of waarvan de uitvoering noodzakelijk werd door een fout van de Opdrachtgever, worden gefactureerd op grond van de tarieven die op de dag van de uitvoering van kracht waren.
 4. Indien de Vennootschap haar activiteiten van diensten in een streek beëindigt, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om zich op elk ogenblik te herorganiseren en de overeenkomst te beëindigen of de prijzen aan te passen na 30 dagen vanaf kennisgeving per aangetekend schrijven. De Opdrachtgever heeft hiertegenover het recht de overeenkomst te beëindigen na ontvangst van bovenvermeld aangetekend schrijven, mits aangetekende opzegging en mits naleving van een opzegtermijn van 90 dagen. De tarifering blijft ongewijzigd tijdens de genoemde opzegtermijn van 90 dagen.
 5. Fluctuaties in loonkosten of materiaalprijzen naar aanleiding van wijzigingen in vigerende subsidieregimes van toepassing zijnde op datum van ondertekening van de overeenkomst, zullen onverminderd worden doorgerekend vanaf de maand volgend op deze wijzigingen.

ARTIKEL 9 - Boetebeding en nalatigheidsintresten

 1. Indien de betaling van de factuur niet gebeurt binnen de 30 dagen na factuurdatum, zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met 10% (minimum 50,00 EUR) als forfaitaire schadevergoeding, verhoogd met een intrest van 7% per jaar.
 2. Indien de betaling van de factuur niet gebeurt binnen de 30 dagen na factuurdatum, heeft de Vennootschap het recht het contract onmiddellijk en zonder voorafgaande gerechtelijke machtiging te verbreken. Door deze verbreking wordt de Opdrachtgever verplicht onmiddellijk alle nog verschuldigde bedragen te betalen, evenals alle bedragen die normaal nog zouden worden gefactureerd tot de normale vervaldag van het contract.

ARTIKEL 10 - Geschillen

Het Belgische Recht is het enige recht dat van toepassing is op dit contract. Bij afwezigheid van een minnelijke regeling wordt elk geschil naar aanleiding van dit contract enkel behandeld door de Rechtbanken van Gent.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Waar kan je ons vinden

Adres
Dublinstraat 35/0016, 9000 Gent
Telefoonnummer
+32 (0)471 09 72 65